Aktualności

O Instytucie

Misja i Władze

HR Excellence

Studia doktoranckie

Szkoły doktorskie

Stopnie naukowe

Działalność naukowa

Oferta Instytutu

MCB

Wydawnictwa

Biblioteka

Centrum Konferencyjne

Użyteczne linki

Pracownicy

Galeria

Dla mediów

Kontakt

Pomoc

Polityka prywatności

Pracownia Modelowania Matematycznego Procesów Fizjologicznych
home 001 24px kontakt 001 24px  mail 004 24px bip text   

Dr Joanna Stachowska-Piętka - Kierownik Pracowni, ORCID
Prof. dr hab. Jacek Waniewski, ORCID
Prof. dr hab. Leon Bobrowski, ORCID
Prof. inst. dr  hab. inż. Małgorzata Dębowska, ORCID
Prof. inst. dr hab. Jan Poleszczuk, ORCID
dr hab. Elżbieta Olejarczyk, ORCID
Dr inż. Mauro Pietribiasi
ORCID
Dr inż. Leszek Pstraś,  ORCID
Mgr Julia Grajek (doktorantka), ORCID

Mgr Kamil Wołos (doktorant), ORCID
Mgr Urszula Białończyk (doktorantka), ORCID

 

Działalność naukowa

Naszą misją jest tworzenie nowych narzędzi matematycznych, obliczeniowych i informatycznych do zaawansowanej analizy wyników badań klinicznych i biomedycznych, usprawnienia diagnozy i optymalizacji terapii chorób wewnętrznych. W pracowni prowadzone są prace badawcze związane z zastosowaniem szeroko pojętego modelowania matematycznego do opisów procesów (pato-) fizjologicznych w celu wspomagania diagnozy oraz optymalizacji terapii.

W szczególności, nasze prace badawcze związane są z klinicznymi aspektami pozaustrojowego oczyszczania krwi u pacjentów z niewydolnością nerek (podczas dializy otrzewnowej i hemodializy), funkcjonowaniem układu sercowo-naczyniowego u pacjentów dializowanych, transportem substancji i wody w skali całego organizmu oraz lokalnie w skali tkanki, poszukiwaniem nowych oraz optymalizacją istniejących już terapii przeciwnowotworowych, a także eksploracją danych ukierunkowaną na odkrywanie użytecznych wzorców w wielowymiarowych zbiorach danych.

Prace realizowane są przy współpracy z ośrodkami zagranicznymi oraz krajowymi centrami i ośrodkami naukowo-badawczymi takimi jak: Klinika Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Instytut Karoliński w Sztokholmie oraz Uniwersytet w Goteborgu (Szwecja), Narodowe Centrum Medycznym XXI w. w Meksyku (Meksyk), Uniwersytet w Keele (Wielka Brytania), Szpital Uniwersytecki w Barcelonie (Hiszpania), Narodowa Akademia Ukrainy, Narodowy Instytut Zdrowia w USA.

Wybrane projekty badawcze

 • Ocena efektywności hemodializy i dializy otrzewnowej oraz interpretacja fizjologiczna parametrów, jak również opis procesów transportowych wody i substancji zachodzących podczas dializy. W szczególności, predykcja efektywności dializy otrzewnowej oraz transportu wody i substancji w oparciu o wyznaczone parametry transportowe pacjentów. Ponadto, poszerzenie standardowej analizy współczynników adekwatności stosowanych w hemodializie o transport fosforanów i wapnia oraz modelowanie matematyczne transportu wody pomiędzy przedziałami organizmu, wywoływanego szybkim usuwaniem wody podczas hemodializy, z uwzględnieniem kinetyki wybranych substancji obecnych we krwi, takich jak albumina, sód, czy potas.

 • Modelowanie wpływu hemodializy na układ sercowo-naczyniowy. W szczególności analiza zjawiska spadku ciśnienia tętniczego krwi w oparciu o model uwzględniający mechanizmy transportu wody i wybranych substancji pomiędzy poszczególnymi przedziałami organizmu oraz mechanizmy regulacji ciśnienia krwi w układzie krążenia. Ponadto, badany jest wpływ zmian w układzie naczyniowym pacjentów poddawanych hemodializie na propagację fali pulsu przy wykorzystaniu modelu matematycznego opisującego przepływ krwi przez cały układ tętniczy oraz przetokę tętniczo-żylną (wykorzystując zebrane dane kliniczne). Wykorzystywany jest rozbudowany 1-wymiarowy model propagacji fali pulsu w elastycznych naczyniach krwionośnych, który opisuje zmienność prędkość przepływu krwi oraz jej ciśnienia (lub, równoważnie, przekroju poprzecznego naczynia krwionośnego) wzdłuż naczyń w funkcji czasu.

 • Modelowanie procesów transportu wody oraz substancji na poziomie tkankowym w oparciu o tzw. modelowanie rozłożone (uwzględniające lokalną fizjologię tkanki oraz jej zmienność m.in poprzez elastyczność oraz zmiany uwodnienia i parametrów transportowych). W modelowaniu tym równania transportu wody oraz substancji (o różnej masie cząsteczkowej oraz ładunku), wyprowadzane są w oparciu o lokalną fizjologię, uwzględniając transport przez porowatą ścianę naczyń krwionośnych pod wpływem sił Starlinga, zjawisko lokalnej absorpcji limfatycznej w tkance oraz transport przez tkankę oraz komórki. W szczególności, analiza różnorakich aspektów transportu otrzewnowego oraz estymacja lokalnych parametrów transportowych w oparciu o dane kliniczne i eksperymentalne z wykorzystaniem: modelu opisującego proces reabsorpcji wody z jamy otrzewnowej, modelu transportu osmotycznego oraz modelu opisującego dwukierunkowy transport wody w oparciu o dwufazowy opis struktury śródmiąższu. Ponadto, modelowanie procesów transportowych w tkankach nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem procesu wnikania leków podawanych podczas chemioterapii dootrzewnowej. W terapii tej, stosowanej w przypadku niewielkich nowotworów i/lub przerzutów zlokalizowanych w tkankach otaczających jamę otrzewnową, wykorzystuje się jamę otrzewnową w celu dostarczenia leku do komórek nowotworowych. Modelowanie rozłożone stosuje się, po uwzględnieniu różnic w lokalnej fizjologii tkanki nowotworowej, do opisu transportu wody oraz substancji, jak również predykcji głębokości penetracji przez substancje w zależności od ich stężenia w płynie podanym do jamy otrzewnowej.

 • Tworzenie i rozwijanie ilościowego modelu matematycznego, który pozwoliłby przewidywać systemową odpowiedź przerzutów nowotworowych na zastosowanie radioterapii skoncentrowanej na pojedynczym guzie (przy opcjonalnym zastosowaniu immunoterapii). Celem jest stworzenie narzędzia, które pomagałoby decydować lekarzom jak zastosować radioterapię przy połączeniu z immunoterapią w przypadku pacjentów z przerzutami.

 • Analiza eksploracyjna (ang. data mining) ukierunkowana na odkrywanie użytecznych wzorców (ang. patterns) w wielowymiarowych zbiorach danych. Wzorcami mogą być różnego rodzaju prawidłowości w zbiorach danych takie jak skupiska lub zależności pomiędzy elementami tych zbiorów. Ekstrakcję wzorców ze zbiorów danych opieramy na minimalizacji wypukłych i odcinkowo-liniowych (typu CPL) funkcji kryterialnych. Rozważana przez nas rodzina funkcji typu CPL obejmuje perceptronową funkcję kryterialną która jest wiązana z koncepcją liniowej separowalności zbiorów i z teorią sieci neuropodobnych. Minimalizację funkcji kryterialnych typu CPL opieramy na algorytmach wymiany rozwiązań bazowych. Optymalne wartości parametrów tworzące minimum funkcji kryterialnej typu CPL są przez nas używane m.in. w celu: selekcji różnicujących zestawów cech metodą relaksowanej separowalności liniowej (RLS) oraz odkrywania wzorców kolinearnych i modelowania interakcji wieloczynnikowych. Nowe metody eksploracji danych bazujące na funkcjach typu CPL stosowane były m.in. do zbiorów danych fizjologiczno- genetycznych związanych z ostrymi stanami zapalnymi nerek (zbiór MIA). Wykonane analizy m.in. pokazały uzupełniające się role danych genetycznych i klinicznych w różnicowaniu stanów zapalnych nerek.

 • Rozległa analiza statystyczna oraz różnorodne metody bioinformatyczne stosowane są w celu określenia czynników, które wpływają na wydajność dializy oraz związane z tą terapią powikłania kliniczne. U pacjentów z niewydolnością nerek analizowane są m.in. dane antropometryczne, demograficzne, dieta, stężenia biomarkerów we krwi, genotyp, parametry fizjologiczne uzyskiwane za pomocą modeli matematycznych w celu określenia czynników wpływających na efektywność terapii, jak również powiązania ich z współtowarzyszącymi chorobami.

 

Słowa kluczowe: modelowanie matematyczne, symulacje komputerowe, fizjologia, hemodializa, dializa otrzewnowa, adekwatność dializy, transport otrzewnowy, modele kompartmentowe, modelowanie kinetyczne, dyfuzja, konwekcja, nowotwór, układ odpornościowy, radioterapia, chemioterapia, modele propagacji fali pulsu, układ sercowo-naczyniowy, eksploracja danych

Wybrane źródła finansowania zewnętrznego:

 1. SONATA 14, projekt 2018/31/D/ST7/03472 "Optymalizacja dawkowania środków wazopresyjnych w ciężkich urazowych uszkodzeniach mózgu przy wykorzystaniu modelowania propagacji pulsu" finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, 2019-2022
 2. PRELUDIUM 8, projekt 2014/15/N/ST7/05316 “Modelowanie matematyczne transportu wody i elektrolitów w organizmie pacjenta hemodializowanego” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, 2015-2017.
 3. Projekt 2013/11/B/ST7/01704 „Matematyczne modelowanie propagacji fali pulsu dla celów diagnostyki sercowo-naczyniowej u pacjentów hemodializowanych” we współpracy z Kliniką Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (2014-2017).
 4. Długoterminowy szwedzko - polski projekt badawczy: „Procesy oczyszczania krwi”, pomiędzy IBIB PAN a Instytutem Karolińskim, Pracownie Baxter Novum i Medycyny Nerkowej (Project Baxter NOVUM – IBBE, bieżący).

Wyróżnienia i nagrody (wybrane)

 1. J. Poleszczuk – laureat nagród naukowych tygodnika Polityka w dziedzinie nauk ścisłych, 2017
 2. L. Bobrowski – od 2016 członek Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk
 3. L. Bobrowski – nagroda za najlepszą pracę podczas Industrial Conference on Data Mining, Berlin 2012
 4. J. Stachowska-Piętka – finalistka programu Inter 2012 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Wybrane publikacje

 1. Bobrowski . Biclustering based on collinear patterns.
 2. .Large Matrices Inversion Using the Basis Exchange Algorithm. British Journal of Mathematics & Computer Science, 21(1): 1-11, 2017 (http://www.sciencedomain.org/abstract/18203)
 3. L . Bobrowski. Eigenvalue Problem with the Basis Exchange Algorithm. Journal of Advances in Mathematics and Computer Science, 23(6): 1-12, 2017 ( http://www.sciencedomain.org/issue/2877 )
 4. Debowska M, Wojcik-Zaluska A, Ksiazek A, Zaluska W, Waniewski J. Phosphate, urea and creatinine clearances: haemodialysis adequacy assessed by weekly monitoring. Nephrol Dial Transplant. 2015;30:129-36.
 5. Luttropp K, Debowska M, Lukaszuk T, Bobrowski L, Carrero JJ, Qureshi AR, Stenvinkel P, Lindholm B, Waniewski J, Nordfors L: Genotypic and phenotypic predictors of inflammation in patients with chronic kidney disease. Nephrol Dial Transplant 2016;31:2033-2040.
 6. Pietribiasi M, Katzarski K, Galach M, Stachowska-Piętka J, Schneditz D, Lindholm B, Waniewski J. Kinetics of plasma refilling during hemodialysis sessions with different initial fluid status. ASAIO J. 2015 May-Jun;61(3):350-6. doi: 10.1097/MAT.0000000000000206.
 7. Pietribiasi M, Waniewski J, Załuska A, Załuska W, Lindholm B. Modelling Transcapillary Transport of Fluid and Proteins in Hemodialysis Patients. PLoS One. 2016 Aug 2;11(8):e0159748. doi: 10.1371/journal.pone.0159748. eCollection 2016.
 8. Kather JK, Poleszczuk J, Suarez-Carmona M, et al., In silico modeling of immunotherapy and stroma-targeting therapies in human colorectal cancer, Cancer Research, 2017, doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-17-2006
 9. Poleszczuk J, Luddy K, Chen L, Lee JK, Harrison LB, Czerniecki BJ, Soliman H and Enderling H, Neoadjuvant radiotherapy of early-stage breast cancer and long-term disease-free survival, Breast Cancer Research, 2017 (19): 75, doi.org/10.1186/s13058-017-0870-1
 10. Poleszczuk J, Luddy KA, Prokopiou S, Robetson-Tessi M, Moros E, Fishman M, Djeu JY, Finkelstein SE, Enderling H, Abscopal Benefits of Localized Radiotherapy Depend on Activated T-cell Trafficking and Distribution between Metastatic Lesions, Cancer Research, March 1, 2016 (76): 1009, doi:10.1158/0008-5472.CAN-15-1423
 11. Poleszczuk J, Debowska M, Wojcik-Zaluska A, Ksiazek A, Zaluska W: Phosphate kinetics in hemodialysis: Application of delayed pseudo one-compartment model. Blood Purif 2016;42:177-185.
 12. Pstras L, Thomaseth K, Waniewski J, Balzani I, Bellavere F, Modelling pathological haemodynamic responses to the Valsalva manoeuvre, J Biomech Eng, 2017, 139(6), doi: 10.1115/1.4036258.
 13. Pstras L, Thomaseth K, Waniewski J, Balzani I, Bellavere F, Mathematical modelling of cardiovascular response to the Valsalva manoeuvre, Math Med Biol, 2017, 34(2), 261-292, doi: 10.1093/imammb/dqw008.
 14. Pstras L, Thomaseth K, Waniewski J, Balzani I, Bellavere F, The Valsalva manoeuvre: physiology and clinical examples, Acta Physiologica, 2016, 217(2), 103-119, doi: 10.1111/apha.12639.
 15. Stachowska-Pietka J, Waniewski J, Flessner M F, Lindholm B. Concomitant bidirectional transport during peritoneal dialysis can be explained by a structured interstitium. Am J Physiol Hear Circ Physiol 310: H1501-H1511, 2016
 16. Stachowska-Pietka J, Waniewski J. Mathematical Models of Intraperitoneal Drug Delivery. In Intraperitoneal Cancer Therapy. Ceelen W., Levine E. (eds). CRC Press, p. 153-169, 2015 (ISBN 9781482261189)
 17. Stachowska-Pietka J, Waniewski J, Flessner M F, Lindholm B. Computer simulations of osmotic ultrafiltration and small solute transport in peritoneal dialysis: A spatially distributed approach. Am J Physiol Renal Physiol.,2012, 302 (10): F1331 - 1341.
 18. Waniewski J, Stachowska-Pietka J, Paniagua R, Ventura M, Ávila-Díaz M, Prado-Uribe C, Mora C, García-López E, Lindholm B. Threefold peritoneal test of osmotic conductance, ultrafiltration efficiency and fluid absorption. Perit Dial Int., 2013, 33 (4): 419-425
 19. Waniewski J, Debowska M, Wojcik-Zaluska A, Ksiazek A, Zaluska W: Quantification of dialytic removal and extracellular calcium mass balance during a weekly cycle of hemodialysis. PLoS One 2016;11:e0153285.
 20. Waniewski J, Poleszczuk J, Antosiewicz S, Baczynński D, Gałach M, Pietribiasi M, Wańkowicz Z. Can the three pore model correctly describe peritoneal transport of protein? ASAIO J. 2014 Sep-Oct;60(5):576-81. doi: 10.1097/MAT.0000000000000105

 

MENU

POWER Och!DOK

HR Excellence


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00;
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności
Deklaracja dostępności

-->