W ramach, realizowanego przez Instytut, Projektu Och!DOK dla Doktoranów uczestniczących w projekcie, w terminie 27-30 września 2021 roku, zaplanowana została trzecia Szkoła Letnia pt. "Budowanie profesjonalnego wizerunku naukowca”

Istotne zagadnienie planowane do omówienia w trakcie zajęć:

Wizerunek w kontekście kontaktów w różnych środowiskach:

  • w środowisku naukowym (kontakt z naukowcami, współpraca badawcza, wystąpienia na konferencjach);
  • w działalności dydaktycznej (kontakt ze studentami);
  • w biznesie (kontakt z inwestorami, zleceniodawcami, odbiorcami projektów);
  • w instytucjach (kontakt z władzami i instytucjami zewnętrznymi);
  • w przestrzeni publicznej (kontakt z mediami, wystąpienia popularyzujące naukę).

Wizerunek w wymiarze etycznym:

  • Uniwersalne zasady i wartości etyczne w pracy naukowej;
  • Dobre praktyki w badaniach naukowych (Praktyki dotyczące postępowania z danymi naukowymi, praktyki dotyczące procedur badawczych, praktyki autorskie i wydawnicze, praktyki dotyczące recenzowania i opiniowania, praktyki dotyczące formowania młodej kadry, praktyki dotyczące relacji ze społeczeństwem, unikanie konfliktu interesów)

Szkoła letnia będzie prowadzona będzie w trybie hybrydowym.