Aktualności

Misja i Władze

Akty prawne

Historia

Dla mediów

Struktura Instytutu

Studia doktoranckie

Przewody doktorskie

Postępowania habilitacyjne

Profesury

Biblioteka

Oferta Instytutu

Użyteczne linki

BIP

Pracownicy

Zakład I

Zakład II

Zakład III

Zakład IV

Zakład V

CNS Lab

Tematy statutowe

Projekty

MCB

Współpraca

Publikacje

Nagrody i wyróżnienia

Wydawnictwa

Galeria

Pomoc

Pracownia Badań Procesów Fizjologicznych i Patologicznych w Układzie Nerwowym i Mięśniowym
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-11
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-04
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-17
 • Main-Slider-PL-03
home 001 24px mail 001 24 bip text   

  nowe logo 2     dr hab. inż. Ewa Zalewska - Kierownik Pracowni
     dr Anna Cabaj
     prof. dr hab. Katarzyna Cieślak-Blinowska
     dr inż. Hanna Goszczyńska
     Krystyna Kolebska
     dr inż. Bożenna Kuraszkiewicz
     mgr Dariusz Młoźniak
     dr hab. Maria Piotrkiewicz
     prof. dr hab. inż. W. Zmysłowski

Tematyka badawcza

 Badanie funkcji sterujących w zdrowych i chorych motoneuronach człowieka

Opracowano i zweryfikowano metodę oszacowania czasu trwania potencjału hiperpolaryzacyjnego następczego (AHP) motoneuronów (MN) na podstawie analizy zmienności interwałów międzyimpulsowych. Za pomocą tej metody stwierdzono istnienie istotnej dodatniej korelacji czasu trwania AHP z wiekiem w zakresie od 5.5 do 79 lat (R=0.766, p<0.001). Metodyka badawcza pozwalała na zbadanie jedynie niskoprogowych MN (do ok. 30% maksymalnej siły mięśnia). Obecnie opracowywane są bardziej selektywne elektrody, które pozwolą na rozszerzenie tej analizy na MN wysokoprogowe.
Metoda ta została zastosowana w badaniach klinicznych we współpracy z Instytutem Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. W dystrofii mięśniowej Duchenne'a (DMD) stwierdziliśmy skrócenie czasu trwania AHP, co przeczy powszechnemu przekonaniu, iż proces patologiczny w tym schorzeniu dotyczy wyłącznie włókien mięśniowych. Przy tym skrócenie AHP było skorelowane ze stopniem zaawansowania schorzenia (rys. 1a). W stwardnieniu zanikowym bocznym (SLA) nie wykazaliśmy statystycznie istotnych różnic czasu trwania AHP u pacjentów w porównaniu do grupy kontrolnej. Różnice takie występowały jednakże po uwzględnieniu wieku pacjentów: w grupie młodszej (wiek<58 lat) AHP pacjentów było krótsze, a w grupie starszej (wiek≥58 lat) - dłuższe od wartości kontrolnych (rys. 1b). Ten wynik jest zgodny z wynikiem badań przeprowadzonych na modelu zwierzęcym SLA (myszy SOD1), co potwierdza przydatność badań na zwierzętach dla możliwości określenia ciągle nie znanych mechanizmów tego schorzenia.
Badania zmian AHP w MN rdzeniowych po uszkodzeniach centralnego układu nerwowego po wylewach krwi do mózgu są prowadzone we współpracy z Instytutem Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Cheng-Kung na Tajwanie. W ich wyniku wykazaliśmy, że czas trwania AHP u pacjentów po wylewie jest znacznie wydłużony w porównaniu z wartościami kontrolnymi (rys. 1c). Różnice w stosunku do kontroli zmniejszały się jednak z wiekiem, co można wyjaśnić znanym z piśmiennictwa zmniejszeniem plastyczności MN. Różnice te prawdopodobnie maleją również z upływem czasu po wylewie; jednakże posiadane dane są niewystarczające, aby to stwierdzić z całą pewnością. Wyjaśnienie tego problemu wymaga dalszych badań.

 P V 21

Rys. 1. Zależnośc czasu trwania AHP od a) stopnia zaawansowania choroby, b) i c) wieku: kółka - grupy kontrolne, trójkąty - pacjenci; a) DMD; b) SLA; c) po wylewie

Ostatnio rozpoczęliśmy badania niskoczęstotliwościowych fluktuacji częstości JR podczas izometrycznych skurczów mięśnia o stałej sile, które w piśmiennictwie noszą nazwę common drive'u (Rys. 2). Celem tych badań jest identyfikacja struktur neuronalnych, które biorą udział w generacji tych fluktuacji. We wstępnej serii doświadczeń uczestniczyło 5 zdrowych osób, których zadaniem było utrzymywanie zadanej siły mięśnia w ciągu 60-70 s. Po zidentyfikowaniu potencjałów pojedynczych JR w przebiegu EMG zarejestrowanym z mięśnia dwugłowego ramienia wyznaczano widma mocy ich częstości za pomocą oprogramowania MATLAB. Dotychczas opracowano wyniki 3 doświadczeń, które wykazały występowanie dominującej częstości ok. 0.33 Hz, która jest wyraźnie widoczna na widmie pochodzącym od osoby mającej duże doświadczenie w utrzymywaniu stałej siły (rys. 3a i b). U pozostałych osób obserwowano również inne częstości, prawdopodobnie nie związane z badanym procesem (rys. 3c i d). W przyszłych doświadczeniach należy więc zwrócić baczniejszą uwagę na wytrenowanie osób badanych w utrzymywaniu stałej siły.

P V 22

 Rys. 2. Przebieg średnich biegnących częstości wyładowań 3 równocześnie działających JR

 P V 23

Rys. 3. Wyniki analizy widmowej: po lewej - przefiltrowane przebiegi częstości, po prawej - widma mocy; na górze - wyniki dla osoby doświadczonej, na dole - przebiegi dla osoby niedoświadczonej

Opracowano model motoneuronu (MN) umożliwiający symulacje komputerowe. W modelu - w przeciwieństwie do wielu innych wersji dostępnych w piśmiennictwie - uwzględniono fizjologiczny szum synaptyczny oraz zmianę progu pobudzenia i amplitudy potencjału postsynaptycznego w interwale międzyimpulsowym. Symulacje są bardzo przydatne przy interpretacji wpływu stymulacji nerwu na aktywność jednostek ruchowych (JR) i przy doskonaleniu oprogramowania do korelacyjnej analizy wyników doświadczeń. Obecnie odczuwamy potrzebę opracowania nowego, realistycznego modelu, który pozwoliłby powiązać właściwości błony komórkowej MN z generowanymi przezeń ciągami potencjałów. Stworzyłoby to możliwość opracowania nowych metod analizy tych ciągów, które umożliwiłyby wykrywanie defektów kanałów jonowych, które prawdopodobnie odgrywają poważną rolę w chorobach nerwowo-mięśniowych.

Teoretyczne i doświadczalne badania hamowania obocznego (HO) w rdzeniu kręgowym człowieka są prowadzone we współpracy z Instytutem Przekazywania Informacji Rosyjskiej Akademii Nauk z Moskwy. Celem tego tematu jest poszerzenie naszej wiedzy o HO, którego rola w fizjologii układu nerwowego jest ciągle niejasna. W ramach tego tematu wykazano, że HO między poszczególnymi MN podczas skurczów izometrycznych mięśnia jest bardzo słabe. W symulacjach komputerowych określono minimalną wykrywalną amplitudę postsynaptycznego potencjału hamującego jako 50 V. Porównanie wyników symulacji i doświadczeń sugeruje, że w MN człowieka potencjały hamujące podczas słabych skurczów mięśnia nie przekraczają tej wartości. Kolejnym tematem było zbadanie efektywności HO w mięśniach ręki. W tym celu wykonano doświadczenia ze stymulacją nerwów. Opracowany w naszej pracowni system komputerowy do analizy korelacyjnej jest ciągle doskonalony przy udziale symulacji komputerowych. Ostatnio wprowadziliśmy doń procedurę "zasypywania dołka", która pozwala na wykrycie hamowania obocznego nawet w tym przypadku, gdy jest ono zamaskowane przez odruch H (rys. 4). Wstępna analiza wyników potwierdza występowanie proksymalnodystalnego gradientu HO w układzie nerwowo-mięśniowym człowieka, chociaż w przeciwieństwie do innych badaczy wykryliśmy HO w mięśniach ręki.

P V 24

Rys. 4. Procedura "zasypywania dołka" zastosowana do histogramów postymulacyjnych dwóch JR z mięśnia przywodziciela palca małego: a) przed i b) po zastosowaniu procedury; 1) MN wykazujący HO, 2) MN nie wykazujący HO

Słowa kluczowe: motoneuron człowieka, jednostka ruchowa, hamowanie oboczne, choroby nerwowo-mięśniowe, dystrofia mięśniowa Duchenne'a, SLA, wylew krwi do mózgu, mięsień, modelowanie

Wybrane publikacje

 1. Piotrkiewicz M, Kudina L, Mierzejewska J: Recurrent inhibition of human firing motoneurons (experimental and modelling study). Biol Cybern 2004, 91, 243-257.
 2. Jakubiec M, Piotrkiewicz M: Computer system for analysis of recurrent inhibition between human motoneurons. Biocyb Biomed Eng 2004, 24(6), 3-14.
 3. Mazurkiewicz Ł, Piotrkiewicz M: Computer system for identification and analysis of motor unit potential trains. Biocyb Biomed Eng 2004, 24(6), 15-23.
 4. Piotrkiewicz M, Kudina L, Mierzejewska J, Jakubiec M, Hausmanowa-Petrusewicz I: Age-related change in duration of afterhyperpolarization of human motoneurones. J Physiol (London) 2007, 585, 2, 483-490.
 5. Piotrkiewicz M. Celichowski J: Tetanic potentiation in motor units of rat medial gastrocnemius. Acta Neurobiol Exp 2007, 67(1), 35-42.
 6. Piotrkiewicz M, Kudina L, Mierzejewska J, Hausmanowa-Petrusewicz I: Analysis of double discharges in Amyotrophic Lateral Sclerosis. Muscle Nerve 2008, 38(1), 845-854.
 7. Hsin-Min Lee, Jia-Jin Jason Chen, Yi-Ning Wu, Yu-Lin Wang, Sheng-Chih Huang, Piotrkiewicz M: Time-Course Analysis of Effects of Botulinum Toxin Type A on Elbow Spasticity Based on Biomechanical and EMG Parameters. Arch Phys Med Rehabil 2008, 89(4), 692-699.
 8. Piotrkiewicz M., Kudina L., Jakubiec M.: Computer simulation study of the relationship between the profile of excitatory postsynaptic potential and stimulus-correlated motoneuron firing. Biol Cybern 2009, 100, 215-230.
 9. Ling-Yin Liang, Jia-Jin Jason Chen, Yu-Lin Wang, Michal Jakubiec, Jolanta Mierzejewska, Maria Piotrkiewicz: Changes in Spinal Motoneuron "Fastness" in Poststroke Spastic Patients. J Med Biol Eng 2010 (przyjęta do druku).

 

Tematyka badawcza

Badanie mechanizmów sterowania czynnością mięśni w ruchu lokomocyjnym

Tematyka prac obejmuje badanie na modelu zwierzęcym zjawisk zachodzących w sieciach neuronowych rdzenia kręgowego ukierunkowane na uzyskanie danych poznawczych wyjaśniających mechanizm wytwarzania sterowania czynnością mięśni w ruchu lokomocyjnym. Celem poznawczym badań jest, zatem uzyskanie danych pozwalających pogłębić wiedzę o algorytmach i mechanizmach działania sieci neuronowych rdzenia kręgowego oraz określić udział tych sieci oraz szlaków rdzeniowych i dróg aferentnych w procesie sterowania ruchem lokomocyjnym.

Równolegle prowadzone są badania mechanizmów upośledzenia funkcji sterowania ruchem lokomocyjnym oraz mechanizmów plastyczności kompensacyjnej występujących po uszkodzeniach rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych. Badania te są prowadzone dla uzyskania wiedzy o zmianach strukturalnych układu sterującego wywołanych uszkodzeniem niezbędnej dla planowania metod terapii farmakologicznych i metod „naprawczych” wspomagających odtwarzanie utraconej funkcji oraz uzyskania wiedzy niezbędnej dla opracowania metod wspomagania plastyczności kompensacyjnej.

Potrzeba badań jest uzasadniona tym, że dotychczas nie opracowano ani efektywnych terapii farmakologicznych ani „technologii naprawczych” wspomagających odtwarzanie funkcji lokomocyjnych utraconych po uszkodzeniach rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych.

Dalekosiężnym celem badań jest opracowanie nowych metod rehabilitacji poprzez uruchomianie mechanizmów plastyczności kompensacyjnej metodami transplantacji i treningu ruchowego oraz za pomocą terapii farmakologicznych.

Prowadzone badania wnoszą istoty wkład do rozwiązywania problemów medycyny regeneracyjnej oraz interpretacji wyników badań diagnostycznych.

 

Realizowane prace

 

Badanie udziału układów serotonergicznego i cholinergicznego w sterowaniu czynnością mięśni podczas ruchu lokomocyjnego w normie oraz w odtwarzaniu funkcji lokomocyjnych u szczurów po częściowym lub całkowitym uszkodzeniu rdzenia kręgowego.
Badanie wpływu transplantu tkanki pobranej z jądra szwu implantowanej u szczurów rdzeniowych na czynność bioelektryczną i koordynację mięśni prostowników i zginaczy kończyn tylnych podczas ruchu lokomocyjnego na bieżniku.
Badanie skuteczności zapobiegania zmianom degeneracyjnym motoneuronów, neuronów czuciowych i receptorów występujących po uszkodzenia nerwu kulszowego za pomocą wybranych terapii farmakologicznych na modelu zwierzęcym (szczur).

 

Najważniejsze wyniki

 

Po raz pierwszy zastosowano transplanty zawierające neurony serotonergiczne z pól B1-B3 pnia mózgu i zbadano udział receptorów 5-HT2 i 5-HT7 w generacji sterowania czynnością mięśni w ruchu lokomocyjnym i w procesie powrotu funkcji po całkowitym uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Wykazano, że transplanty B1-B3 umożliwiły odtworzenie czynności mięśni kończyn tylnych spełniającej warunki normalnej lokomocji, to jest czynności o czasach trwania skorelowanych z czasem trwania cyklu i statystycznie istotnej koordynacji wewnątrz i między kończynowej. Określono udziały receptorów 5-HT2 i 5-HT7 w wytwarzaniu i odtwarzaniu sterowania czynnością mięśni.
Wykryto supresyjne oddziaływanie układu cholinergicznego na sieci neuronowe generujące sterowania ruchem lokomocyjnym po całkowitym przecięciu rdzenia oraz możliwość wspomagania aktywności lokomocyjnej za pomocą antagonistów układu cholinergicznego.
Wykazano, że uszkodzenie nerwu kuszowego (crush) u szczurów wykonane 1go i 2go dnia po urodzeniu powoduje obumierania większości neuronów ruchowych i czuciowych i upośledza czynność mięśnia płaszczkowatego (Sol) i prostownika palców długiego (EDL) w ruchu lokomocyjnym. Upośledzenie czynności mięśni przejawiało się brakiem korelacji pomiędzy czynnościami mięśni i ich nadmierną koaktywacją. Uzyskano dane umożliwiające wnioskowanie, że te objawy uszkodzenia były spowodowane deficytem informacji aferentnej uniemożliwiającym „programowanie” czasu trwania czynności mięśni EDL przez sieci neuronowe rdzenia kręgowego. Wykazano, że terapia za pomoc riluzole umożliwiła wytworzenie prawie normalnej czynności mięśni.

Słowa kluczowe: szczur, lokomocja, uszkodzenie, rdzeń kręgowy, nerw kulszowy, układ serotoninowy, receptor, emg, riluzole, powrót funkcji.

 

Wybrane publikacje

 

 1. Yeghiazaryan, Marine; Cabaj, Anna M.; Slawinska, Urszula; Wilczynski, Grzegorz M.; The expression and function of gelatinolytic activity at the rat neuromuscular junction upon physical exercise; HISTOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY; 143; 2; 143-152; FEB 2015
 2. Jordan LM, McVagh JR, Noga BR, Cabaj AM, Majczyński H, Sławińska U, Provencher J, Leblond H and Rossignol S.; Cholinergic mechanisms in spinal locomotion-potential target for rehabilitation approaches.; FRONTIERS IN NEURAL CIRCUITS; 8 : No.132: NOV 2014
 3. Sławińska U, Miazga K, Cabaj AM, Leszczyńska A, Majczyński H, Nagy JI, Jordan LM.; Grafting of fetal brainstem 5-HT neurons into the sublesional spinal cord of paraplegic rats restores coordinated hindlimb locomotion; EXPERIMENTAL NEUROLOGY; 247:572-581,2013.
 4. Yeghiazaryan M, Żybura-Broda K, Cabaj A, Sławińska U, Rylski M, Kaczmarek L, and Wilczyński GM.; Fine-structural distribution of MMP-2 and MMP-9 activities in the rat skeletal muscle upon training: a study by high-resolution in situ zymography; HISTOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY; 138; 75-87; 2012
 5. Cabaj A and Sławińska U.; A Riluzole treatment reduce motoneuron death induced by axotomy in new born rat.; JOURNAL OF NEUROTRAUMA; 29; 1506-1517; 2012
 6. Górska T, Chojnicka-Gittins B, Majczyński H, and Zmysłowski W.; Changes in forelimb--hindlimb coordination after partial spinal lesions of different extent in the rat; BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH; 2013 Feb 15;239:121-38
 7. E. Olejarczyk; A. Jozwik; W. Zmysłowski; A. Sobieszek; R. Marciniak; T. Byrczek; P. Jalowiecki; Tiaza Bem; Automatic detection and analysis of the EEG sharp wave-slow wave patterns evoked by fluorinated inhalation anesthetics; CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY; 123(8); 1512-1522; 2012

 

Tematyka badawcza

Analiza EEG

 

Badania prowadzone w Pracowni obejmują analizę wielokanałowych zapisów aktywności bioelektrycznej mózgu, map EEG, a także nietypowych potencjałów jednostki ruchowej i ich modelowania. We współpracy z ośrodkami klinicznymi opracowywane są nowe metody analizy aktywności bioelektrycznej centralnego i obwodowego układu nerwowego.

Celem poznawczym jest między innymi zbadanie nietypowych form aktywności bioelektrycznej mózgu, o cechach czynności napadowej oraz charakterystycznych cech sygnału aktywności bioelektrycznej mózgu w schorzeniach neurodegeneracyjnych. Opracowywane są nowe metody analizy sygnału w dziedzinie czasu oraz metody topolokalizacyjne. W badaniach ze stymulacją poszukiwane są zależności wskazujące na współdziałanie poszczególnych ośrodków mózgowych oraz zaburzenia tego współdziałania w badanych jednostkach chorobowych.

W Pracowni prowadzone są także badania mające na celu wyjaśnienie mechanizmu powstawania tak zwanych nietypowych potencjałów jednostek ruchowych w schorzeniach nerwowo-mięśniowych. Celem poznawczym tych badań jest wyjaśnienie udziału zmian strukturalnych, to jest zmian w obrębie mięśnia, i udziału zmian w obrębie aksonu unerwiającego daną jednostkę, w procesie powstawania potencjałów o nietypowych kształtach.

Słowa kluczowe: elektroencefalografia, mapping EEG, potencjały wywołane, elektromiografia, jednostka ruchowa

Projekt

 1. Analiza trendów zmian w sekwencjach map sygnału EEG na podstawie statystycznie istotnych deskryptorów obrazu, MNiSW 2008-2010, Kierownik: dr Hanna Goszczyńska

P V 3 1P V 3 1

 

Multi-channel EEG recording and 3D brain electrical mappingWybrane publikacje

 

  1. Zalewska E, Hausmanowa-Petrusewicz I, St?lberg E: Modelling studies on the irregular motor unit potentials. Clin Neurophys 2004, 115, 543-556.
  2. Kowalczyk L, Zalewska E: An APW program - extension of the Neuroscan system for extraction and analysis of cortical evoked potentials, Biocyb Biomed Eng 2005.
  3. Zalewska E, Hausmanowa-Petrusewicz I: The SIIR index- a non-linear combination of waveform size and irregularity parameters for classification of motor unit potentials. Clin Neurophysiol 2005;116:4, 957-964.
  4. Zalewska E, Rowińska-Marcińska K, Hausmanowa-Petrusewicz I: Satellite potentials in amyotrophic lateral sclerosis (ALS) - a simulation study. In: "Progress in Amyotrophic Lateral Sclerosis Research", Nova Science Publishers, New York, 2005.
  5. Rowińska-Marcińska K, Szmidt-Sałkowska E, Fidziańska A, Zalewska E, Dorobek M, Karwańska A, Hausmanowa-Petrusewicz I: Atypical motor unit potentials in Emery-Dreifuss muscular dystrophy (EDMD). Clin Neurophysiol 2005.
  6. Doros M, Noll D: Evaluation of procedures of segmentation of thorax organs for construction of 3D models applied to the simulation of heart electrical field. Acta MOSIS no 102, Ed. Jan Stefan, 2005, 239-244.
  7. Goszczyńska H, Kowalczyk L, Rewicki M: Clinical study of the coronary flow measurements method based on coronagrographic image sequences. Biocyb Biomed Eng 2006, 26, 63-73.
  8. Gaweł M, Zalewska E, Szmidt-Sałkowska E, Kowalski J: Does EEG (visual and quantitative) reflect mental impairment in subcortical vascular dementia? J Neurol Sci 2007, 257, 11-16.
  9. Goszczyńska H: Movement tracking of artery segment in angiographic sequences by template matching method. In: Computer Recognition Systems 2, M. Kurzyński, E. Puchała, M. Woźniak, A.Żołnierek (Eds.), Advances in Soft Computing, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, NewYork 2007, 621-628.
  10. Doros M: Segmentation of image data applied to construction of thorax model for simulation of the heart electrical field. Acta MOSIS no 109, (Ed.) P.Peringer, Jan Stefan, 2007, 105-111.
  11. Goszczyńska H, Rewicki M: Coronary flow evaluation by densitometric analysis of sequences of coronarographic images. Med Bio Eng Comput 2008, 46(2), 199-204 46:199-204 DOI 10.1007/s11517-007-0288-5.
  12. Goszczyńska H, Doros M, Kowalczyk L, Kolebska K, Dec S, Zalewska E, Miszczak J: Relationships between isopotential areas in EEG maps before, during and after the seizure activity. In: Information Technologies in Biomedicine, E. Pietka and J. Kawa (Eds.), Advances in Soft Computing, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, NewYork, 2008, 315- 324.
  13. Gawel M, Zalewska E, Szmidt-Salkowska E, Kowalski J, The value of quantitative EEG in differential diagnosis of Alzheimer's disease and subcortical vascular dementia .Journal of the Neurological Sciences, 2009.
  14. Zalewska E,Hausmanowa-Petrusewicz I, Aproximation of motor unit structure from the analysis of motor unit potential, Clinical Neurophysiology, 119 (11): 2501-2506, 2008.
  15. Zalewska E, Insight into the motor unit activation and structure properties gained from EMG signal analysis, Clinical Neurophysiology, 120 (3):449-450, 2009.
  16. Zalewska E, Contaminative and informative role of non-cerebral components in EEG, Clinical Neurophysiology, 120 (5):841-842, 2009
  17. Liang Ling-Yin, Chen Jia-Jin Jason, Wang Yu-Lin, Jakubiec M, Mierzejewska J, Piotrkiewicz M. Changes in Spinal Motoneuron “Fastness” in Post-stroke Spastic Patients. Journal of Medical and Biological Engineering, 30:17–22, 2010.
  18. Kuraszkiewicz B. rozdz. Badania wpływu naprężeń mechanicznych na nabłonek oddechowy podczas wentylacji płuc. MECHANIKA W MEDYCYNIE, Oficyna Wydawnicza Rzeszów, I, 147–163, ISBN 978-83-7199-622-1, 2010.
  19. Miszczak. J, Dec S, Zalewska E. Znaczenie zmienności zapisu EEG w czasie reakcji zatrzymania dla interpretacji elektroencefalogramów wykonywanych u pilotów przy otwartych oczach w czasie aktywnych działań. Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, nr 2, t.17, 145-176, 2011.
  20. Piotrkiewicz M, Hausmanowa-Petrusewicz I. Motoneurone afterhypolarisation duration in amyotrophic lateral sclerosis. JOURNAL OF PHYSIOLOGY (LONDON), 589(11): 2745–2754, 2011.
  21. Goszczynska H, Doros M, Kowalczyk L, Hoser P, Kolebska K. rozdz. Analysis of Dispersion of Isopotential Areas Values in EEG Maps Sequences. Computer Recognition Systems 4, AISC 95, R. Burduk et al. (Eds.): Computer Recognition Systems 4, AISC 95, pp. 549–557. springerlink.com © Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011.
  22. Goszczynska H, and Kowalczyk L. rozdz. Tracking of Moving CoronaryArtery Segment in Sequence of X-Ray Images. Object Tracking, H. Goszczynska (Ed.) INTECH, 267-284, 2011.
  23. Goszczyńska H, Doros M, Kowalczyk L, Zalewska E, Kolebska K. Detection of similar sequences in EEG maps series using correlation coefficients matrix. Journal Machine Graphics & Vision International Journal archive , Volume 20 Issue 1, pp. 73-92, January 2011.
  24. Zalewska E, Rowinska – Marcinska K, Gawel M, Hausmanowa – Petrusewicz I. Simulation studies on motor unit potentials with satellite components in Amyotrophic Lateral Sclerosis and Spinal Muscle Atrophy. Muscle&Nerve vol. 45, 514-521, April 2012.
  25. Zalewska E, Nandedkar SD, Hausmanowa-Petrusewicz I. A metod for determination of muscle fiber diameter using single fiber potential (SFP) analysis. Med. Biol Eng Comp., vol. 50, 1309-1340, 2012.
  26. Podsiadły-Marczykowska T, Goszczyńska H. Ontology of EEG mapping – preliminary research. Lecture notes in computer science, information Technologies in biomedicine, eds. E. Pietka, J. Kawa, wol. 7339, pp. 183-198, 2012.
  27. Zalewska E, Rowinska – Marcinska K, Hausmanowa – Petrusewicz I. Correlating motor unit morfophology and electrical activity – a simulation study. Lecture Notes of 113 ICB Seminar, vol. 88, 151-160, 2012.
  28. Miszczak J, Dec S, Zalewska E. Electroneurometryczna metoda oceny międzyobszarowej aktywności mózgu w procesach kognitywnych. Polski Przegląd Medycyny i Psychologii Lotniczej, 2(18), 9-26, 2012.
  29. Piotrkiewicz M, Kudina L. Analysis of motoneuron responses to composite synaptic volleys (computer simulation study). Exp. Brain Res 217(2): 209–221, DOI: 10.1007/s00221-011-2987-2, 2012.
  30. Kuraszkiewicz B., Młoźniak D., and Piotrkiewicz M. Threshold-Crossing Model of Human Motoneuron. ITIB 2012, LNCS 7339, pp. 209–218, 2012.
  31. Piotrkiewicz M, and Hausmanowa-Petrusewicz I.. Amyotrophic lateral sclerosis: a dying motor unit? Frontiers in Aging Neuroscience 1: 5, 2013.
  32. Kowalczyk L, Bajera A, Goszczynska H, Zalewska E, Królicki L. Integration of EEG and SPECT. Data Acquired from Simultaneous Examinations”, Biocybernetics and Biomedical Engineering, pp. 196-203 DOI information: 10.1016/j.bbe.2013.09.002, 33, 2013.
  33. Zalewska E. Zintegrowane badania struktury i czynności mózgu. Inżynier, Fizyk Medyczny, ( 2),3:119-122, 2013.
  34. Piotrkiewicz M, Sebik O, Binboga E, Młoźniak D, Kuraszkiewicz B, and Türker K. S. Double discharges in human soleus muscle. Frontiers in Human Neuroscience 7(12): 843., 2013.
  35. Piotrkiewicz M, and Hausmanowa-Petrusewicz I. Amyotrophic lateral sclerosis: a dying motor unit? Frontiers in Aging Neuroscience 1: 5., 2013.
  36. Zalewska E. Interakcjonizm wybranych sygnałów aktywności serca i mózgu. Warszawa, 2013.
  37. Zalewska E, Szmidt-Salkowska E, Rowinska-Marcinska K, Kaminska A, Hausmanowa-Petrusewicz I. Motor unit potentials with satellites in dystrophinopathies. J Electromyogr Kinesiol. doi:pii: S1050-6411(12)00205-2. 10.1016/j.jelekin.2012.11.002., 2013.
  38. Kowalczyk L, Goszczynska H, Zalewska E, Bajera A, Krolicki L. Invisible base electrodes coordinates approximation for simultaneous SPECT and EEG, data vizualization. Measurements Sciences Review, Vol. 14, No 2, pp.109-116, 2014.
  39. Kowalczyk L, Goszczynska H, Zalewska E. Accuracy of the electrodes location method for simultaneous SPECT and EEG examinations. Biocybernetics & Biomedical Engineering, DOI: 10.1016/j.bbe.2014.10.002.
  40. Jordan LM, McVagh JR, Noga BR, Cabaj AM, Majczyński H, Sławińska U. Provencher J, Leblond H and Rossignol S., Cholinergic mechanisms in spinal locomotion-potential target for rehabilitation approaches. Frontiers in Neural Circuits, Doi: 10.3389/fncir.2014.00132.
  41. Yeghiazaryan M, Cabaj AM, Sławinska U, Wilczyński GM. The expression and function of gelatinolytic activity at the rat neuromuscular junction upon physical exercise, Histochem Cell Biol, Doi:10.1007/s00418-014-1273-3,
  42. Zalewska E, Palko T, Pawlicki G. Medical Engineering in Poland , IFMBE Proceedings Vol. 45, 967-969, Springer International Publishing Switzerland 2015, DOI: 10.1007/978-3-319-11128-5 241.
  43. Piotrkiewicz M, and Kuraszkiewicz B. Afterhyperpolarization of human motoneurons firing double and triple discharges. Frontiers in Human Neuroscience 8: 373. (2014).
  44. Kuraszkiewicz B, Wilanowski G, Młoźniak D, Goszczyńska H, and Piotrkiewicz M. Review: Selective Electrodes for Human Motoneuron Research. J Med Biol Eng 34(5): 415–425, 2014.
  45. Goszczyńska H, Kowalczyk L, Kuraszkiewicz B. Correlation matrices as a tool to analyze the variability of EEG maps, Information Technologies in Biomedicine. Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, eds. E. Piętka, J. Kawa, W. Więcławek, Vol. 284, pp. 311–320, 2014.
  46. Podsiadły-Marczykowska T, Ciszek B, Przelaskowski A. Diagnostic Stroke Ontology - Preliminary Results. Information Technologies in Biomedicine, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, eds. E. Piętka, J. Kawa, W. Więcławek, Vol. 284, pp 261–272, 2014.
  47. Podsiadły-Marczykowska T, Gambin T, Zawiślak R. Rule-Based Algorithm Transforming OWL Ontology Into Relational Database, Beyond Databases, Architectures, and Structures. Communications in Computer and Information Science Volume, Springer, eds. S. Kozielski, D. Mrozek, P. Kasprowski, B. Małysiak-Mrozek, D. Kostrzewa, Volume 424, pp 148–159, 2014.
  48. Młoźniak D, and Piotrkiewicz M. Method of automatic recognition and other solutions used in new computer program for full decomposition of EMG signals. Biocyb Biomed Eng 35, 22–29, 2015.
  49. Piotrkiewicz M , Bawa P N, and Schmied A. Mechanisms underlying firing in healthy and sick human motoneurons. Front Hum Neurosci 9: 174, 2015.

MENU

Kontakt

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
 adres 002 16px

ul. Ks. Trojdena 4
02-109 Warszawa
POLSKA

 telefon 001 16px (+48) 22 592 59 00
(+48) 22 659 91 43
faks 001 24px

(+48) 22 659 70 30

mail 003 16px Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP:

 525-00-09-453

REGON: 000570832
lokalizacja 003 24px

MAPA

Nagrody naukowe


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00; Fax: (+48) 22 659 70 30
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone