Aktualności

Misja i Władze

Akty prawne

Historia

Dla mediów

Struktura Instytutu

Studia doktoranckie

Przewody doktorskie

Postępowania habilitacyjne

Profesury

Biblioteka

Oferta Instytutu

Użyteczne linki

BIP

Pracownicy

Zakład I

Zakład II

Zakład III

Zakład IV

Zakład V

CNS Lab

Tematy statutowe

Projekty

MCB

Współpraca

Publikacje

Nagrody i wyróżnienia

Wydawnictwa

Galeria

Pomoc

Pracownia Bioczujników i Mikrosystemów Analitycznych
 • Main-Slider-PL-10
 • Main-Slider-PL-16
 • Main-Slider-PL-06
 • Main-Slider-PL-19
 • Main-Slider-PL-17
 • Main-Slider-PL-02
 • Main-Slider-PL-12
 • Main-Slider-PL-05
 • Main-Slider-PL-07
 • Main-Slider-PL-20
 • Main-Slider-PL-14
 • Main-Slider-PL-08
 • Main-Slider-PL-15
 • Main-Slider-PL-03
 • Main-Slider-PL-18
 • Main-Slider-PL-09
 • Main-Slider-PL-01
 • Main-Slider-PL-13
 • Main-Slider-PL-11
 • Main-Slider-PL-04
home 001 24px mail 001 24 bip text   

PI 4 5Dr hab. inż. prof. nadzw. Dorota G. Pijanowska - Kierownik Pracowni
Prof. dr hab. inż. Władysław Torbicz
Dr inż. Marek Dawgul
Dr inż. Konrad Dudziński
Dr Beata Kazimierczak
Dr Barbara Wawro
Mgr Elżbieta Remiszewska
Mgr inż. Anna Baraniecka
Jerzy Kruk
Mgr inż. Joanna Jankowska-Śliwińska (doktorantka)


Tematyka badawcza: Bioczujniki i mikroukłady do wieloparametrowej analizy biochemicznej

Głównym czynnikiem motywacyjnym do działań w obszarze badań nad bioczujnikami i mikroukładami analitycznymi jest zwiększający się popyt na przenośne miniaturowe urządzenia analityczne, takie jak bioczujniki do pojedynczych oznaczeń i ciągłego monitorowania, jak również mikrosystemy analityczne do jednoczesnych oznaczeń kilku substancji biochemicznych, które mogłyby być stosowane do badań 'przy łóżku pacjenta' (point-of-care). Najistotniejsze cechy bioczujników to krótki czas odpowiedzi, niezawodność i niska cena pojedynczego oznaczenia.


PI 4 1

ISTETy, ISFETy modyfikowane - ChemFETy i EnFETy, matryce czujników

Jonoczuły tranzystor polowy (ion-sensitive field effect transistor, ISFET) był pierwszym półprzewodnikowym czujnikiem chemicznym, którego twórcą był prof. P. Bergveld (1970), tematyka ta została wprowadzona do IBIB PAN przez prof. W. Torbicza na początku lat 80-tych ubiegłego wieku. Zależnie od właściwości chemoczułego materiału membrany naniesionego na bramkę tranzystora, można uzyskać czujniki czułe na różne jony. Prowadzone badania są ukierunkowane na opracowanie: (1) metod chemicznej i enzymatycznej modyfikacji ISFETów, odpowiednio ChemFETów i EnFETów (2) membran jonoczułych na jony K+, Na+, NH4+, H+, Cl-, (3) membran enzymatycznych z ureazą, kreatyniną oraz (4) matryc czujników opartych na ISFETach typu p well.

 

PI 4 2

Bioczujniki enzymatyczne

Obniżenie potencjału utleniania substancji oznaczanych elektrochemicznie wpływa na poprawę selektywności i stabilności czujników, w tym celu w układach elektrochemicznych są stosowane mediatory transferu elektronów, różne materiały elektrod, w tym polimery elektroprzewodzące, takie jak np.: polipirol i polianilina. Warstwy polipirolu i polianiliny można otrzymywać dwiema podstawowymi metodami: polimeryzacji chemicznej albo elektrochemicznej. Obie metody mają swoje wady i zalety i wybór metody zależy od planowanego zastosowania. Warstwy polipirolu otrzymywane poprzez elektrochemiczną polimeryzację pirolu wykazują większe przewodnictwo elektryczne w porównaniu z polimerem otrzymywanym metodą polimeryzacji chemicznej, również grubość warstwy jest bardziej jednorodna i kontrolowalna podczas tego procesu osadzania. Dodatkowo tak otrzymane warstwy polimeru ma bardzo dobry kontakt elektryczny z elektrodą, na której są osadzane, umożliwiając szybki transfer elektronów. W warstwach polimerów przewodzących mogą być unieruchamiane różnego typu cząsteczki, w tym również bioreceptory: enzymy, kofaktory (koenzymy) i mediatory elektrochemiczne. Obecne prace badawcze są ukierunkowane na opracowanie bioczujników enzymatycznych opartych na polimerach przewodzących przeznaczonych do oznaczeń różnych analitów biochemicznych np.: mocznika, mleczanów, glutaminianu i dopaminy.

 

PD 1Immunoczujniki

Immunoczujniki to bioczujniki, w których receptorem biologicznym, odpowiedzialnym za rozpoznanie oznaczanego analitu są przeciwciała. Charakteryzują się one specyficznością oznaczeń, ilościową odpowiedzią i niskim dolnym progiem detekcji.
Celem przeprowadzonych badań było opracowanie amperometrycznego immunoczujnika do oznaczeń ludzkiego białka C-reaktywnego (CRP), które jest zalecanym wskaźnikiem prognostycznym i wczesnym markerem wielu chorób układu krążenia. Immunooznaczenia oparto na teście immunoenzymatycznym ELISA (ang. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), w którym przeciwciała skierowane przeciwko CRP wyznakowano fosfatazą alkaliczną. Do detekcji elektroaktywnego produktu reakcji enzymatycznej użyto czujników amperometrycznych, wykonanych w IBIB PAN metodą sitodruku oraz metodą drukowania bezpośredniego za pomocą robota mikrodozującego.

 

dorota pBioczujniki oparte na DNA

Związki małocząsteczkowe mogą oddziaływać z podwójną helisą DNA w dwojaki sposób: poprzez wiązania kowalencyjne oraz oddziaływania fizykochemiczne. Te ostatnie, tj. oddziaływania fizykochemiczne, mogą być dwojakiego rodzaju: poprzez interkalację oraz wiązanie w małym rowku DNA. W przypadku gdy oznaczane związki są elektrochemicznie aktywne, to ich detekcja jest możliwa z wykorzystaniem metod woltamperometrycznych. Budowa cząsteczek oznaczanych związków wykorzystywanych w naszych badaniach - w postaci układu skondensowanych pierścieni aromatycznych, pozwala na ich interkalację do dsDNA. Są to m.in.: wybrane substancje aktywne w wykorzystywane w lekach przeciwnowotworowych i substancje psychoaktywne (takie jak: fenotiazyny i trójcykliczne leki przeciwdepresyjne), których cząsteczki są również elektrochemicznie aktywne.
Celem badań jest opracowanie: czujników elektrochemicznych wykonywanych metodą drukowania bezpośredniego (IBIB PAN), metod chemicznej modyfikacji ich powierzchni aktywnej i unieruchamiania fragmentów DNA (oligonukleotydów) oraz procedur pomiarowych zapewniających interkalację oznaczanych związków do unieruchomionego na powierzchni bioczujnika DNA, jak również metod oznaczeń elektrochemicznych.

 

PD 3Mikroreaktory enzymatyczne

 W przypadku (bio)chemicznych przyrządów analitycznych, włączając bioczujniki, wymagana jest ich duża czułość, selektywność, stabilność i trwałość. W dużym stopniu parametry te są zależne od właściwej gęstości upakowania cząsteczek funkcyjnych i bioreceptorów na powierzchni. W naszym laboratorium prowadzone są prace dotyczące mikroreaktorów enzymatycznych wytwarzanych z wykorzystaniem technologii mikromechaniki krzemu oraz różnych metod immobilizacji bioreceptorów na odpowiednio chemicznie zmodyfikowanych podłożach, takich jak: krzem, szkło, ceramika - technologia niskotemperaturowego współwypalania ceramiki (ang. low temperature cofired ceramic, LTCC) i polimery.

W zakresie technologii krzemowej istnieje ścisła współpraca z Instytutem Technologii Elektronowej w Warszawie, a technologii LTCC z Wydziałem Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej.

 

Wykaz publikacji


1. P Bergveld, W Olthuis, AJ Sprenkels, DG Pijanowska, H Van Der Linden, S Böhm, Microdialysis based lab-on-a-chip, applying a generic MEMS technology, in: Integrated analytical systems. Ch.15, Book Series: Comprehensive Analytical Chemistry XXXIX, ELSEVIER, Amsterdam, 2003, 625-663.
2. WY Chung, CH Yang, DG Pijanowska, A Krzyskow, W Torbicz, ISFET interface circuit embedded with noise rejection capability, Electronics Lett, 40/18, 2004, 1115-16.
3. DG Pijanowska, AJ Sprenkels, H Van Der Linden, W Olthuis, P Bergveld, A Van Den Berg, A flow-through potentiometric sensor for an integrated microdialysis system, Sensors and Actuators B. Chem, 103, 2004, 350-355.
4. DG Pijanowska, W Torbicz: Biosensors for bioanalytical applications, Bull of the PAS, Tech Sc, 2005, 53/3, 251-260.
5. CM Yang, CS Lai, C-Y Wang, CE Lue, JC Chou, WY Chung, DG Pijanowska, The characterization of stacked -Si/SiGe/ -Si sensing membrane, Microelectronic Eng, 80, 2005, 46-49.
6. WY Chung, CH Yang, DG Pijanowska, PB Grabiec, W Torbicz, ISFET performance enhancement by using the improved circuit techniques, Sensors and Actuators B. Chem, 113, 2006, 555-62.
7. WY Chung, YT Lin, DG Pijanowska, CH Yang, MC Wang, A Krzyskow, W Torbicz, New ISFET interface circuit design with temperature compensation, Microelectronics J, 37/10, 2006, 1105-1114.
8. CS Lai, CM Yang, CY Wang, TC Wang, DG Pijanowska, Chemical sensing properties of electrolyte/SiGe/SiO2/Si, Jap J Appl Phys (JJAP), 45/8A, 2006, 6192-95.
9. DG Pijanowska, E Remiszewska, C Pederzolli, L Lunelli, M Vendano, R Canteri, K Dudziński, J Kruk, W Torbicz, Surface modification for microreactors fabrication, Sensors 2006, 6, 370-379.
10. DG Pijanowska, E Remiszewska, pH-based detection of phenylalanine by potentiometric and colorimetric methods, Sensors, 2006, 6, 428-434.
11. Pijanowska DG, Maliszewska-Mazur M, Kossakowska A, Kazimierczak B, Kruk J, Torbicz W: Amperometric sensors as a basic structure for enzymatic enzyme-cofactor mediated assays and drugs detection, Proc SPIE, 6348, 2006, 63480I (9 pages).
12. DG Pijanowska, Wybrane problemy miniaturowych układów do analiz biochemicznych (Selected problems of miniaturized systems for biochemical analysis). Prace IBIB PAN, 65, ISSN 0239, Warszawa, 2006.
13. DG Pijanowska, W Torbicz, Functionalisation of chemically sensitive surfaces for biosensors and microreactors fabrication, ITBM-RBM, 2008, 29/2-3, 128-132.
14. B Kazimierczak, DG Pijanowska, W Torbicz, Application of Enzyme Labeled Antibodies for Immunosensors Based on Elecetrochemical Detection, Pol J Chem, 2008, 82, 1255-64.
15. A Kossakowska, DG Pijanowska, J Kruk, W Torbicz, Ferricyanide as an Electron Mediator in Electroconducting Polypyrrole Layers, Pol J Chem, 2008, 82, 1273-81.
16. CS Lai, CE Lue, Yang CM, M Dawgul, DG Pijanowska, Optimization of a PVC Membrane for Reference Field Effect Transistors, Sensors, 9, 2009, 2076-2087.
17. K Malecha, DG Pijanowska, LJ Golonka, W Torbicz, LTCC microreactor for urea determination in biological fluids, Sensors and Actuators B. Chem, 141, 2009, 301-308.
18. D Padmaraj, W Zagozdzon-Wosik, LM Xie, D Pijanowska, JH Miller, P Grabiec, J Wosik, BioMEMS for Mitochondia Medicine, NSTI-Nanotech, 1, 2009, 464-67.
19. A Kossakowska, DG Pijanowska, J Kruk, W Torbicz, Electropolymerization of methylene green on gold and platinum electrodes for quantitative ascorbic acid determination, Sensor Lett, 8/5, 2010, 713–719.
20. C-S Lai, C-E Lue, C-M Yang, DG Pijanowska, Fluorine Incorporation and Thermal Treatment on Single and Stacked Si3N4 Membranes for ISFET/REFET Application, J of Electrochem Soc, 157/1, 2010, J8-J12.
21. C-S Lai, T-F Lu, C-M Yang, Y-C Lin, DG Pijanowska, B Jaroszewicz, Body effect minimization using single layer structure for pH-ISFET applications, Sensors & Actuators: B. Chemical 143(2), 2010, 494-499.
22. C-E Lue, J-C Wang, DG Pijanowska, C-M Yang, I-S Wang, H-C Lee, C-S Lai, Hysteresis effect on traps of Si3N4 sensing membranes for pH difference sensitivity, Microelectronics Reliability, 50(5), 2010, 738-741.
23. T-F Lu, C-M Yang, J-C Wang, K-I Ho, C-H Chin, DG Pijanowska, B Jaroszewicz, C-S Lai, Characterization of K+ and Na+-sensitive membrane fabricated by CF4 plasma treatment on hafnium oxide thin films on ISFET, J Electrochem Soc, 158 (4), 2011, J91-J96.
24. C-E Lue, T-C Yu, C-M Yang, DG Pijanowska, C-S Lai, Optimization of Urea-EnFET Based on Ta2O5 Layer with Post Annealing, Sensors, 11, 2011, 4562-4571.
25. K Malecha, DG Pijanowska, LJ Golonka, P Kurek, Low temperature co-fired ceramic (LTCC)-based biosensor for continuous glucose monitoring, Sensors and Actuators, B: Chem., 155(2), 923-929,
26. R Szczypiński, J Grzelka, A Baraniecka, DG Pijanowska, M Górska, R Grodecki, A Panas, P Grabiec, JM Łysko, Microfluidic Preconcentrator and Microfluidic Chip for Bacterial Cells Detection, Optica Applicata, XLI/2, 2011, 395-401.
27. J Grzelka, R Szczypiński, DG Pijanowska, R Grodecki, J Lesiński, P Grabiec, JM Łysko, Optoelectronic Bacteria Cells Detection System, Optica Applicata, XLI/2, 2011, 403-408.
28. C Cheng, KC Chang, CS Chen, DG Pijanowska, Biosensor with Nano-gold Particle Modified Pencil Lead Carbon Electrode for Long-term Glucose Monitoring of Waste Tree Branch Hydrolysis, J Chinese Chem Soc, 58 (6): 739-748, 2011.
29. DG Pijanowska, A Kossakowska, W Torbicz, Electroconducting polymers in (bio)chemical sensors, Biocy and Biomed Eng, 31(4), 43-51, 2011.
30. K Malecha, M Dawgul, DG Pijanowska, LJ Golonka, LTCC microfluidic systems for biochemical diagnosis, Biocyb. and Biomed. Eng., 31(4), 31-41, 2011.
31. I-S Wang, Y-T Lin, C-H Huang, T-F Lu ,, C-E Lue, P Yang, DG Pijanowska, C-M Yang, J-C Wang, J-S Yu, Y-S Chang, C Chou, C-S Lai, Immobilization of enzyme and antibody on ALD-HfO2-EIS structure by NH3 plasma treatment, Nanoscale Res Lett, 7, 2012, 179 (6 pages).
32. C Cheng, K-C Chang, DG Pijanowska, On-line flow injection analysis using gold particle modified carbon electrode amperometric detection for real-time determination of glucose in immobilized enzyme hydrolysate of waste bamboo chopsticks, J. Electroanal. Chem., 666, 2012, 32-41.
33. C Cheng, Z-M Huang, W-Y Chung, DG Pijanowska, M Dawgul, Development of Polymeric Resin Ion-exchanger Based Chloride Ion-selective Electrode for Monitoring Chloride Ion in Environmental Water, J Chinese Chem Soc, 59: 122-131, 2012.
34. W Torbicz, DG Pijanowska, Zastosowanie grafenu w technice pomiarowej, Electrical Rev, 88/6, 2012, 1-7.
MA Ekwinska, B Jaroszewicz, K Domanski, P Grabiec, M Zaborowski, D Tomaszewski, T Palko, J Przytulski, W Lukasik, M Dawgul, D 35. Pijanowska, Transcutaneous Blood Capnometry Sensor Head Based on a Back-Side Contacted ISFET, Mechatronics: Recent Technological and Scientific Advances, Ryszard Jablonski and Tomas Brezina (Editors) SPRINGER-VERLAG BERLIN, 2011, 607-614.
36. W-Y Chung, KJ Uy, YY Yeh, TY Yang, HC Yang, Y-J Chang, TY Chin, K-P Hsiung, DG Pijanowska, “Design Considerations for Development of a Magnetic Bead Based Biosensor”, Sensors & Transducers, 149, 2013, 94-101.
37. JH Yang, TF Lu, JC Wang, CM Yang, DG Pijanowska, CH Chin, CE Lue, CS Lai, LAPS with nanoscaled and highly polarized HfO2 by CF4 plasma for NH4(+) detection, Sensors and Actuators, B: Chem., 180, 2013, 71-76.
38. C-M Yang, I-S Wang, Y-T Lin, C-H Huang, T-F Lu, C-E Lue, DG Pijanswska, M-Y Hua, C-S Lai, Low Cost and Flexible Electrodes with NH3 Plasma Treatments in Extended Gate Field Effect Transistors for Urea Detection, Sensors and Actuators B: Chemical, 187, 2013, 274– 279.
39. K Malecha, E Remiszewska, DG Pijanowska, Surface modification of low and high temperature co-fired ceramics for enzymatic microreactor fabrication, Sensors and Actuators B: Chemical, 190, 2014, 873-880.
40. Nikhil Bhalla, Danny Wen Yaw Chung, Yaw-Jen Chang, Kimberly S. Uy, Yi Ying Ye, Ting-Yu Chin, Hao Chun Yang, Dorota G. Pijanowska, Microfluidic Platform for Enzyme-Linked and Magnetic Particle-Based Immunoassay, Micromachines, 4, 2013, 257-271.
41. K Malecha, E Remiszewska, DG Pijanowska, Surface modification of low and high temperature co-fired ceramics for enzymatic microreactor fabrication, Sensors and Actuators B: Chemical, 190, 2014, 873-880.
42. K Malecha, M Dawgul, DG Pijanowska, Ion selective electrode made with LTCC (low temperature co-fired ceramics) technology,Microelectronics International, 31/3 (2014) 201–206.
43. CM Yang, TF Lu,KI Ho, JC Wang, DG Pijanowska, B Jaroszewicz, CS Lai,HfOxFy Based ISFETs with Reactive Fluorine Doping for K+ ion Detection, Int J of Electrochem Sc, 9/12, 2014, 7069-7082.
44. Ren C,Yang CM,Lyu CG, Hsu CY,Chen TC,Wang HC,Yang H,Lin WT, Juan PC,Huang CH,Pijanowska DG,Wang JC,Tsai JR,Nitrogen ratio and RTA optimization on sputtered TiN/SiO2/Si electrolyte-insulator-semiconductor structure for pH sensing characteristics, VACUUM, 118, 113-117.
45. Jankowska-Śliwińska J., Dawgul M., Pijanowska D.G., DNA intercalation-based amperometric biosensor for chlorpromazine detection, XXVIII edition of conference EUROSENSORS 2014, Book Series: Procedia Engineering 2014, 87, 747–750. doi:10.1016/j.proeng.2014.11.644
46. Jankowska-Śliwińska J., Dawgul M., Pijanowska D.G., DNA based electrochemical biosensor for imipramine detection, XIX edition of conference EUROSENSORS 2015, Book Series: Procedia Engineering 2015, 120, 574-577. doi:10.1016/j.proeng.2015.08.727

 

PROJEKTY BIEŻĄCE

Projekt NCBiR (DOBR/0053/ID1/2013/03): System zarządzanie profilami fizjologicznymi żołnierzy na podstawie oceny psychometrycznej za pomocą systemu „Health-chip”
Kierownik projektu ze strony IBIB PAN: dr hab. inż. Dorota Pijanowska, prof. nadzw.

Projekt NCN Preludium (UMO2012/07/N/ST4/01841): Elektrochemiczna detekcja substancji psychoaktywnych oparta na interkalacji z DNA
Kierownik projektu: mgr inż. Joanna Jankowska-Śliwińska

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka PO-IG (2009-2012)
Projekt: Mikro- i Nano-Systemy w Chemii i Diagnostyce Biomedycznej MNS DIAG
Podprojekty:

1. Lab-on-a-chip z detekcją elektrochemiczną do analizy próbek śliny na zawartość substancji psychoaktywnych, E LoC

2. Bio-mikroreaktory do hodowli komórkowych, µBioRK

Celem projektu jest opracowanie mikro-bioreaktorów do hodowli in vitro wybranych typów komórek. Mikro-bioreaktory to niewielkie urządzenia, które, w porównaniu z tradycyjnymi hodowlami stacjonarnymi stosowanymi rutynowo w większości laboratoriów, pozwalają na zapewnienie komórkom środowiska bardziej zbliżonego do naturalnego, przez co reakcje komórek, i w konsekwencji wyniki badań mogą w mniejszym stopniu odbiegać od fizjologicznych. Mikroreaktory przepływowe zapewniają ciągły dopływ tlenu i składników odżywczych do komórek, oraz systematyczne usuwanie z ich otoczenia szkodliwych produktów przemiany materii. Umożliwiają również dostarczanie komórkom w kontrolowany sposób określonych bodźców biochemicznych oraz biofizycznych, takich jak siły hydrodynamiczne i naprężenia ścinające, co jest trudne do zrealizowania w warunkach tradycyjnej hodowli stacjonarnej.

Projekt badawczy zamawiany NCBIR
Zdalne wykrywanie i identyfikacja skażeń biologicznych z wykorzystaniem zaawansowanych metod optoelektronicznych (2008 - 2011)

Udział IBIB PAN: Opracowanie i optymalizacja demonstratora technologii wykrywania skażeń biologicznych wykorzystującego metodę cytometrii przepływowej
Celem projektu w części IBIB PAN, jest opracowanie modułowego cytometru przepływowego z wymiennymi modułami detekcji optycznej i elektrochemicznej dla potrzeb szybkich badań przesiewowych na podstawie, których będzie można określić występowanie określonego typu skażeń biologicznych w badanych próbkach oraz wykonanie demonstratora ww. przyrządu. Obecne badania są aspektach konstrukcyjnych i technologicznych mikrofluidycznej części układu typu lab-on-a-chip.

Projekt badawczy własny finansowany przez MNiSW
Metody oznaczania biochemicznych markerów choroby niedokrwiennej serca i wybranego leku z grupy azotanów do zastosowań w systemach point-of-care (2007 - 2010)
Celem projektu jest opracowanie metod oznaczania wybranych biochemicznych markerów choroby niedokrwiennej serca (CNS) oraz leku z grupy azotanów do zastosowań w systemach przy łóżku pacjenta (point-of-care, POC). Metody te będą służyły do oznaczania swoistych markerów CNS, takich jak: frakcje sercowe dehydrogenazy mleczanowej (LDH1 i LDH2) i troponiny (cTnI i cTnT), niezbędnych w procesie diagnostyki i terapii tej choroby. Opracowywane są również metody oznaczania często stosowanego leku uzupełniającego z grupy azotanów, rozszerzającego naczynia krwionośne - diazotanu izorobidu. 

 

Współpraca naukowa między IBIB PAN i Chrześcijańskim Uniwersytetem Chung-Yuan (Tajwan) i Uniwersytetem Chang-Gung (Tajwan)  na podstawie umowy dwustronnej: National Scientific Council Taipei - Polska Akademia Nauk (od roku 2000 -)
Wieloparametrowe pomiary biochemiczne w układach typu µTAS

 

Słowa kluczowe: bioczujniki; bioczujniki enzymatyczne, immunoczujniki, ISFET, ChemFET, EnFET, mikroreaktory, modyfikacja powierzchni, immobilizacja bioreceptorów, systemy mikroanalityczne, lab-on-a-chip.

 

Patenty

 1. Krzyśków A, Pijanowska D, Kruk J: Controller of working point for chemical sensor of ion-sensitive field effect transistor ISFET type (Regulator punktu pracy czujnika chemicznego typu jonoczuły tranzystor polowy ISFET), Polish Patent Pl178242, 1996.
 2. Chung WY, Krzyśków A, Lin YT, Pijanowska DG, Yang CH, Torbicz W: Electronic circuit for ion sensor, US Patent US 6,906,524 B2, 2005.
 3. Jung W-Y, Krzyskow A, Lin Y.-T, Pijanowska DG, Yang J-H: Ion-sensitive circuit, Taiwanese Patent, TW235236b, 2005.
 4. Łysko JM, Pijanowska D, Malinowska E, Jaźwiński J: Ion-selective silicon electrode (Krzemowa elektroda jonoselektywna), Polish Patent Pl193862, 2007.
 5. Łysko J, Pijanowska D: Semiconductor-type ion-selective sensor (Półprzewodnikowy czujnik jonoselektywny), Patent Pending PL347141, 2007.
 6. Chung WY, Yang CH, Pijanowska DG, Grabiec P, Jaroszewicz B, Torbicz W: Electronic circuit for ion sensor with body effect reduction, US Patent, US 7,368,917 B2, 2008.
 7. Chung WY, Kuo TT, Wang YH, Pijanowska DG, Torbicz W: Signal readout circuit for amperometric sensor, US Patent Pending, 2008.

MENU

Kontakt

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
 adres 002 16px

ul. Ks. Trojdena 4
02-109 Warszawa
POLSKA

 telefon 001 16px (+48) 22 592 59 00
(+48) 22 659 91 43
faks 001 24px

(+48) 22 659 70 30

mail 003 16px Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP:

 525-00-09-453

REGON: 000570832
lokalizacja 003 24px

MAPA

Nagrody naukowe


Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Telefon: (+48) 22 592 59 00; Fax: (+48) 22 659 70 30
Copyright(c) 2016 IBIB PAN
Wszelkie prawa zastrzeżone